موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم، مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار دهیم و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین بایستی بین متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیرهای گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید. (ایران‌نژاد، 1382)

1-7-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق، در آن دخالت یا دستکاری می گردد و مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به‌وجود می‌آورد، پس در هر آزمایش تجربی، متغیر مستقل همان محرک می باشد.(خاکی، 1388)

در این پژوهش متغیر مستقل عبارت می باشد از: روز قبل از تعطیلات رسمی ایران، روز بعد از تعطیلات رسمی ایران، تعطیلات بلندمدت، تعطیلات میان‌مدت، تعطیلات کوتاه‌مدت، تعطیلات شادی و تعطیلات سوگواری.

1-7-1-1  تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل

روز قبل از تعطیلی و روز بعد از تعطیلی: توسط این متغیر، اندازه وابستگی بازده بورس اوراق بهادار به روز قبل از تعطیلات و یا بعد از تعطیلات مطالعه می گردد. جهت شناسایی این دو اثر از متغیر مجازی Pre-H و Post-H بهره گیری می گردد. در صورتی‌که روزی که برای آن بازده محاسبه می گردد بعد از تعطیلات بازار باشد، مقدار متغیر Post-H یک و در غیر اینصورت صفر مقصود می گردد. به همین ترتیب برای متغیر Pre-H، اگر روز مورد نظر قبل از تعطیلات باشد این متغیر یک و در غیر اینصورت صفر مقصود می گردد.

تعطیلات بلند مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت: در این پژوهش، برای اینکه اثر تعداد روزهای تعطیل مطالعه گردد تعطیلات به سه دسته تقسیم‌بندی می شوند. بدین ترتیب که اگر فقط یک روز تعطیل باشد، کوتاه مدت، اگر تعداد روزهای تعطیل چهار روز یا بیشترباشد بلندمدت و مابین آن میان‌مدت نامیده می شوند و از متغیرهای مجازی LH, MH و SH برای آنها بهره گیری می گردد. در صورت وقوع هرکدام، برای آن متغیر عدد یک و در صورت عدم وقوع، عدد صفر مقصود می گردد.

تعطیلات اعیاد و سوگواری: به مقصود مطالعه ماهیت تعطیلات، اعم از شادی یا غم، تعطیلات به دو دسته تعطیلات اعیاد و تعطیلات سوگواری تقسیم‌بندی می شوند. سپس خود نیز در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرند. برای تعطیلات اعیاد و سوگواری به ترتیب از متغیرهای مجازی JH و DH بهره گیری می گردد که در صورت وقوع هرکدام عدد یک و در صورت عدم وقوع عدد صفر مقصود خواهد گردید.

1-7-2 متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن می باشد. به بیانی دیگر متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن، یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند، از بین می‌طریقه و یا تغییر می‌کنند. (خاکی، 1388)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش بازده بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل

دسته بندی : پایان نامه