2-1-8-1- پیامدهای نظری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیامدهای نظری ناشی از توانمندسازی عبارتند از افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس.

رضایت شغلی. توماس و ولتهووس در تحقیقات خود دریافتند که سطوح بالای احساس معنی دار بودن و احساس شایستگی از طریق ایجاد علاقه در افراد نسبت به وظایفشان باعث افزایش رضایت شغلی خواهد گردید. همچنین، احساس داشتن حق انتخاب (آزادی اقدام شغلی) به عنوان یک عامل انگیزاننده، همان گونه که هرزبرگ پیشبینی کرده، می تواند افزایش رضایت شغلی را در پی داشته باشد. احساس مؤثر بودن نیز، منجر به افزایش رضایت شغلی خواهد گردید. از سوی دیگر، افزایش رضایت شغلی منجر به تعهد سازمانی قویتر در افراد خواهد گردید و از آن جا که افزایش رضایت شغلی در ارتباط مستقیم با کاهش جابجایی کارکنان می باشد ، پس انتظار می رود توانمندسازی منجر به کاهش جابجایی گردد (محمدی،1382،130).

– کاهش استرس. گاردل در تحقیقات خود دریافت کارهای غیرچالشی و یکنواخت که فاقد ویژگی معناداری هستند، استرسزا می باشند. از آنجا که غنی سازی شغلی در رأس برنامه های توانمندسازی قرار دارد لذا پیش بینی می گردد کاهش استرس شغلی را در پی داشته باشد. توماس و تایموون پی بردند که احساس شایستگی منجر به کاهش استرس می گردد.

2-1-8-2- پیامد های رفتاری

توانمندسازی می تواند پیامدهای رفتاری مهمی در پی داشته باشد. به عنوان مثال، گیگاس به این نتیجه رسید که احساس شایستگی منجر به ابتکار اقدام، کوشش و پشتکار در برابر جایگاه های چالشی خواهد گردید. بر طبق تحقیقات دسیو یان،احساس داشتن حق انتخاب باعث واکنش سریع آنها در برابر موانع و معضلات خواهد گردید. از سوی دیگر، نظریه پردازان رویکردهای روانشناختی و انگیزشی ارتباط داشتن حق انتخاب بـا اثربخشی (بهبود عملکرد) را مورد تأیید قرار داده اند.

نظریه پردازان روانشناختی عقیده دارند از آنجا که کارکنان نسبت بـه مدیرانشان از دانش و اطلاعات کاملتری نسبت به کارشان برخوردارند پس، در جایگاه بهتری برای برنامه ریزی کاری، شناخت موانع و حل آنها برای دستیابی به عملکرد بهتر قرار دارند . از جنبه انگیزشی، توماس و ولتهوس دریافتند که توانمندسازی با فراهم آوردن آزادی اقدام برای کارکنان، انگیزه لازم برای بهبود عملکرد را در آنها به وجودمی آورد. همچنین، اشفورث[1] بر این باور می باشد که احساس مؤثر بودن ناشی از توانمندسازی این احساس را در افراد به وجودمی آورد که گوش شنوایی برای شنیدن ایده هایشان در سازمان هست. به همین دلیل، آنها احساس خواهند نمود که می توانند در تعیین سمت و سوی آتـی واحد کاری شان تأثیر داشته باشند و بایستی عملکرد بهتری از خود به نمایش گذارند.(محمدی،1382،131)

[1] – Ashforth

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل