پژوهش انجام شده نشان می دهد که رهبران توانمند، قسمت قابل توجهی از وقت خود را صرف اظهار کردن اعتمادشان به تواناییهای کارکنان می نمایند.

2-1-4-4- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیری

مدیر با ترویج وسیع نوآوری و مسئولیت پذیری در میان کارکنان، می تواند به توانمند سازی اعضا سازمان کمک نماید.

2-1-4-5-  راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختن

بسیاری از مدیران مورد مطالعه در این پژوهش، اذعان داشتند که آنها تغییرات سازمانی را از یک واحد یا پروژه آغاز نموده اند و در صورت موفق بودن در آن سطح، تغییرات را به کل سازمان تعمیم داده اند. کارکنان اظهار داشتند که این تجربیات موفق اولیه به نحو قابـل ملاحظهای حس قدرت و تاثیر را در افراد تقویت خواهد نمود.

علاوه بر راهکارهای فوق، می توان از عواملی همچون «ایجاد سیستم پیشنهادها» انتخاب کارمند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمونه ماه و … بهره گرفت (همان منبع، 85).

2-1-5- علت های توانمند سازی

محرکهای محیطی متعددی هست که سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب نموده اند. در این بین، مهمترین آنها عبارتند از :

2-1-5-1- اثرات فن آوری بر محیطهای کاری

تغییرات سریع فن آوری، باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها، رباطها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده انـد. بدیهی می باشد برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان بایستی توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند.

2-1-5-2- افزایش انتظارات مشتریان

 امروزه، مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به گونه مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمانها از کارکنانشان شده می باشد. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستوری – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه بر عکس، کارکنان بایستی بیاموزند ابتکار اقدام داشته باشند، خلاق باشند، در درون تیمهای خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیران (از قبیل بودجه بندی، پاداش، کنترل کیفیت، استخدام و …) توانمند شده اند به خوبی ایفای تأثیر کرده و مسئولیت بیشتری برای اقداماتشان می پذیرند ( محمدی،1382،119).

2-1-5-3- ضرورت انعطافپذیری سازمانها

در شکل سنتی سازمانها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم، تغییرات عمده ای در حال رخ دادن می باشد. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فن آوریهای جدید از ویژگیهای آن به شمار می آید دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمانها خواهد شـد. در ایـن میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفۀ عدم تمرکز می باشد (همان منبع،120).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل

دسته بندی : پایان نامه