در این پژوهش، مقصود از بازده، بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Rt = Ln (It/ I t-1)*100

It: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان t

It-1: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان 1- t

جهت نمایش بهتر، اعداد در صد ضرب شده‌اند.

1-8 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش به مطالعه یکی از بی‌نظمی‌های بازار سرمایه تحت عنوان کلی اثرات تقویمی و یا اثرات دوره‌ای می‌پردازد. اثرات تقویمی خود شامل مباحث مختلفی می‌باشد. این پژوهش به مطالعه اثر تعطیلی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش محدود به بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی: در این پژوهش از بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین 1382 الی اسفند 1391 بهره گیری می گردد.

1-9 روش انجام پژوهش

الگوهای سری زمانی، رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر تبیین می‌دهند، چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا به کمک آن مشاهدات، بتوان طریقه آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی نمود. (آذر، 1384)

برای تخمین و برآورد مدل‌های پژوهش، با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی (OLS)[1] و با بهره گیری از اطلاعات سری زمانی مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره مورد مطالعه، بهره گیری می گردد.

1-10 اختصار فصل

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته گردید. مانند مطالب اظهار شده در این فصل عبارتند از: موضوع پژوهش، علت های انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، اظهار موضوع، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش و قلمرو پژوهش.

[1]. Ordinary Least Square

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل