پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

سایت منبع موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم، مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار ادامه مطلب…

By 92, ago