پایان نامه

پایان نامه بررسی وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس

در این فصل مبانی نظری و تئوریک موجود، راجع به مسئله و نیز تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مرور می گردد. در حقیقت، این فصل به دسته‌بندی پایه‌های تئوریک موضوع و تعریف حواشی آن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده

برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک دارایی، یا بتا، بایستی ارتباط میان بازده دارایی و بازده بازار (که می تواند بازده یک شاخص با اهمیت مانند شاخص بهای سهام بورس باشد) را تعیین نمود. این ادامه مطلب…

By 92, ago