پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه ارشد:میزان احساس موثر بودن بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

حمایتهای عاطفی مثبت به ویژه از طریق یک نمایش، می تواند به عنوان روشی جهت ایجاد حس قدرت در کارکنان تلقی گردد. بدین مقصود مدیران هر چند ماه یکبار، بایستی جلساتی برای حفظ انگیزه کارکنان ادامه مطلب…

By 92, ago